Uznesenie 373/2023

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove jesene života

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9aa ods. 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 ods. 11 písm. d) a ods. 12 Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 342/2023 zo dňa 26. 10. 2023, nájom nebytových priestorov vo výmere 258,74 m², nachádzajúcich sa v stavbe so súpis. č. 1993, na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2379, parc. č. 2380, parc. č. 2376/1, parc. č. 2376/5 a parc. č. 2376/6, Hanulova 7/a v Bratislave v k. ú. Dúbravka, zapísanej na LV č. 847 s víťazom verejného obstarávania na dodávateľa stravy pre Domov jesene života, zrealizovaného v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to za účelom prevádzkovania kuchyne, skladov, pomocných priestorov, kancelárie, technologického vybavenia priestorov pre prípravu a výdaj stravy pre prijímateľov sociálnej služby Domova jesene života a zamestnancov zariadenia, na dobu nájmu 3 rokov odo dňa účinnosti Koncesnej zmluvy na poskytovanie služieb, za nájomné vo výške 6,00 eur/m², t. z. 1 552,44 eur/mesiac + nájom za hnuteľný majetok vo výške 83,87 eur/mesiac.