Uznesenie 380/2023

Návrh na schválenie odmeny mestskej kontrolórke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
JUDr. Jane Bezákovej, mestskej kontrolórke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, odmenu za obdobie november 2022 – október 2023 v sume 20 % zo súčtu mesačných platov za uvedené obdobie.