Uznesenie 363/2023

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 31. 10. 2023

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:

1.1 č. 1114/2018 časť B bod 1 zo dňa 22.03.2018
1.2 č. 1114/2018 časť B bod 2 zo dňa 22.03.2018
1.3 č. 203/2019 časť C zo dňa 27.06.2019
1.4 č. 11/2022 časť C zo dňa 29.11.2022
1.5 č. 12/2022 časť B zo dňa 29.11.2022
1.6 č. 12/2022 časť C zo dňa 29.11.2022
1.7 č. 12/2022 časť D zo dňa 29.11.2022
1.8 č. 12/2022 časť E zo dňa 29.11.2022
1.9 č. 12/2022 časť G zo dňa 29.11.2022
1.10 č. 32/2022 časť A zo dňa 15.12.2022
1.11 č. 32/2022 časť B zo dňa 15.12.2022
1.12 č. 50/2022 časť B zo dňa 15.12.2022
1.13 č. 1306/2022 časť C zo dňa 23.06.2022
1.14 č. 64/2023 časť A zo dňa 16.02.2023
1.15 č. 64/2023 časť B zo dňa 16.02.2023
1.16 č. 64/2023 časť C zo dňa 16.02.2023
1.17 č. 64/2023 časť E zo dňa 16.02.2023
1.18 č. 236/2023 časť B bod 3 zo dňa 29.06.2023
1.19 č. 236/2023 časť C bod 3 zo dňa 29.06.2023
1.20 č. 236/2023 časť D bod 3 zo dňa 29.06.2023
1.21 č. 304/2023 časť C zo dňa 04.10.2023 

2. Priebežné plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:

2.1 č. 971/2013 časť C zo dňa 27.02.2013
2.2 č. 1326/2013 časť B bod 2 zo dňa 21.11.2013
2.3 č. 355/2019 časť B zo dňa 12.12.2019
2.4 č. 1133/2022 časť C zo dňa 24.02.2022
2.5 č. 170/2023 časť B zo dňa 27.04.2023
B. schvaľuje
3. Určenie nových termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:

p. č.        číslo uznesenia zo dňa                            pôvodný termín       nový termín splnenia uznesenia
3.1    č.  1186/2022 čast B zo dňa 07.04.2022       31.10.2023              31.12.2024