Uznesenie 391/2023

Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 590/2004 zo dňa 16. 12. 2004, uznesenia č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010, uznesenia č. 17/2011 zo dňa 27. 01. 2011, uznesenia č. 464/2012 zo dňa 02. 02. 2012, uznesenia č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  č. 590/2004 zo dňa 16. 12. 2004 takto:
1.1. v prílohe k predmetnému uzneseniu  bod 6.1.5,
1.1.1. pôvodná suma „30,00 Sk (0,99 Eur)“ sa nahrádza novou sumou „623,60 eur“.
 
2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010 takto:
2.1. v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 21.5.1,
2.1.1. pôvodná nadobúdateľka „Ivone Siváková“ sa nahrádza novými nadobúdateľmi „Miloslavom Michalíkom a Ing. Vandou Michalíkovou“.
 
3. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  č. 17/2011 zo dňa 27. 01. 2011 takto:
3.1. v prílohe k predmetnému uzneseniu  bod 22.1.1,
3.1.1. pôvodný nadobúdateľ „Tomáš Kadlic“ sa nahrádza novým nadobúdateľom „MUDr. Petrom Kadlicom“.
 
4. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  č. 464/2012 zo dňa 02. 02. 2012 takto:
4.1. v prílohe k predmetnému uzneseniu  bod 13.2.1,
4.1.1. pôvodný nadobúdateľ „Vincent Kosnáč“ sa nahrádza novými nadobúdateľmi „Evou Žigrajovou a Tiborom Sekerešom“.
 
5. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 2020 takto:
5.1. v prílohe k predmetnému uzneseniu  bod 1.1.3,
5.1.1. pôvodná nadobúdateľka „Marta Múdra“ sa vypúšťa.