Uznesenie 370/2023

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6651/8, Jeséniova ulica, spoločnosti Zámocké schody, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 ods. 3 písm. h) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 342/2023 zo dňa 26. 10. 2023, predaj pozemku registra „E“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 6651/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m², LV č. 6747, spoločnosti Zámocké schody, s.r.o., so sídlom Zámocké schody 2/A, Bratislava, IČO 36289001, za kúpnu cenu 350,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 9 100,00 eur,
    
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 ods. 3 písm. h) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 342/2023 zo dňa 26. 10. 2023,  z dôvodu, že kupujúci je vlastníkom bezprostredne susediacich pozemkov registra „C“ KN parc. č. 6651/8, parc. č. 6651/15, parc. č. 6651/17 a parc. č. 6651/23, a pozemok, ktorý je predmetom predaja je vklinený medzi pozemkami vo vlastníctve kupujúceho. Predajom príde k zosúladeniu užívacieho stavu so stavom právnym.