Uznesenie 387/2023

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, Plickova ulica, parc. č. 1537/42 a nasl., spoločnosti GULIREAL, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 15 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovzniknutých pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 1537/42 - ostatné plochy vo výmere 11 m², parc. č. 1537/43 - ostatné plochy vo výmere 63 m², parc. č. 1537/50 - ostatné plochy vo výmere 135 m², parc. č. 1537/57 - ostatné plochy vo výmere 48 m², parc. č. 1537/59 - ostatné plochy vo výmere 43 m², parc. č. 1537/65 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 297 m², parc. č. 1537/73 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 82 m², odčlenených GP č. 31/2023 zo dňa 18. 10. 2023, úradne overeným pod č. G1-575/23, od pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 988/2 - vinica vo výmere 1 018 m², parc. č. 1003/102 - vinica vo výmere 181 m² a parc. č. 1012/1 - vinica vo výmere 364 m², zapísaných na LV č. 400, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa a priľahlých pozemkov, spoločnosti GULIREAL, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO 36616672, za kúpnu cenu 420,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 285 180,00 eur,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že táto zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
3. Kupujúci uhradí sumu zodpovedajúcu bezdôvodnému obohateniu za užívanie predmetu prevodu za obdobie od nadobudnutia stavby a pozemkov vo vlastníctve spoločnosti GULIREAL, s.r.o., v oplotenom areáli, do podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim.