Uznesenie 386/2023

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Skalickej ceste

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 15 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvorených pozemkov registra „C“ KN v  k. ú. Nové Mesto:
 
- parc. č. 13149/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m², do podielového spoluvlastníctva Ľubici Zapletalovej, bytom Riazanská 673/81 v Bratislave, v podiele 3/4 a Alexandre Čunderlíkovej, v Bratislave, v podiele 1/4, za cenu 320,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 6 400,00 eur,
- parc. č. 13149/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Jozefa Bordáča a Agneši Bordáčovej, v Bratislave, za cenu 320,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 6 080,00 eur,
- parc. č. 13149/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², do výlučného vlastníctva Matúšovi Valentovi, v Bratislave, za cenu 320,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove  6 080,00 eur,
- parc. č. 13149/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², bezpodielového spoluvlastníctva Lukáša Hozzu a Barbory Hozzovej, v Bratislave, za cenu 320,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 6 080,00 eur,
- parc. č. 13149/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², do bezpodielového spoluvlastníctva PharmDr. Michalovi Radikovi, PhD. a PharmDr. Jane Radikovej, v Bratislave, za cenu 320,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 5 440,00 eur,
- parc. č. 13149/20 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 14 m², do výlučného vlastníctva Tomášovi Lintnerovi, v Bratislave, za cenu 320,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 4 480,00 eur,
- parc. č. 13149/21 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m², do výlučného vlastníctva Mgr. Robertovi Danišovi, v Bratislave, za cenu 320,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 4 480,00 eur,
- parc. č. 13149/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m², do výlučného vlastníctva Radkovi Fojtíkovi, Praha, Česká republika, za cenu 320,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 3 840,00 eur,
- parc. č. 13149/23 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m², do výlučného vlastníctva Dane Semešovej Lehoczká, v Bratislave, za cenu 320,00 eur/m², t. z. za cenu 234,22 eur, za kúpnu cenu celkove 2 880,00 eur,
- parc. č. 13149/24 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m², do výlučného vlastníctva Igorovi Spiegelovi, v Bratislave, za cenu 320,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 1 600,00 eur,
 
ktoré vznikli odčlenením z pozemku registra „E“ KN parc. č. 13148/1 – vinica vo výmere 524 m², LV č. 6051, a to na základe GP č. 601/2023 zo dňa 11. 05. 2023, úradne overeného pod číslom G1: 1004/2023,
 
- parc. č. 13149/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², do výlučného vlastníctva Alexandrovi Ferenczymu, v Číčove, za cenu 320,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 6 080,00 eur,
- parc. č. 13149/8 – zastavané plocha a nádvorie vo výmere 19 m², do výlučného vlastníctva Pavlovi Dulanskému, v Bratislave, za cenu 320,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 6 080,00 eur,
- parc. č. 13149/9 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 13 m², do výlučného vlastníctva Štefanovi Branikovičovi, v Bratislave, za cenu 320,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 4 160,00 eur,
- parc. č. 13149/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m², do výlučného vlastníctva Márii Engelovej, v Bratislave, za cenu 320,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 6 400,00 eur,
- parc. č. 13149/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m², do podielového spoluvlastníctva Ing. Lídii Havránekovej v Bratislave, v podiele 9/10 a Jane Šiškovej, v Bratislave, v podiele 1/10, za cenu 320,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 320,00 eur,
 
ktoré vznikli odčlenením z pozemku registra „E“ KN parc. č. 13147/1 – vinica vo výmere 1 364 m², LV č. 6051, a to na základe GP č. 601/2023 zo dňa 11. 05. 2023, úradne overeného pod číslom G1: 1004/2023,
 
- parc. č. 13149/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², do výlučného vlastníctva Jánovi Chomovi, v Bratislave, za cenu 320,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 6 080,00 eur.
- parc. č. 13149/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², do výlučného vlastníctva Petrovi Lacovi, v Bratislave, za cenu 320,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 5 440,00 eur,
 
ktoré vznikli odčlenením z pozemkov registra „E“ KN parc. č. 13147/1 – vinica vo výmere 1 364 m² a parc. č. 16148/1 – vinica vo výmere 524 m², a to na základe GP č. 601/2023 zo dňa 11. 05. 2023, úradne overeného pod číslom G1: 1004/2023,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 150 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa týchto kupujúcich.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
3. Kupujúci uhradia ku dňu podpísania kúpnej zmluvy kupujúcim svoje nedoplatky voči hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave, evidované ku dňu schválenia tohto uznesenia, inak toto uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa týchto kupujúcich.