Uznesenie 372/2023

Návrh na predaj spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2555/3, vlastníkom garáží v garážovom dome na Jasovskej 22 v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku v k. ú. Petržalka, registra „C“ KN parc. č. 2555/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 234 m², zapísaného na LV č. 1748, patriacich k priestorom v objekte so súpis. č. 3366, garážový dom Jasovská 22 Bratislava, do podielového spoluvlastníctva vlastníkov nebytových priestorov uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia.