Uznesenie 371/2023

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 105/3, Trnková ulica, Veronike Malej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 ods. 3 písm. h) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky č. 342/2023 zo dňa 26. 10. 2023, predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Jarovce, parc. č. 105/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 101 m², ktorý vznikol podľa GP č. 20/2023 zo dňa 25. 04. 2023 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 115/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 30 823 m², k. ú. Jarovce, zapísaného na LV č. 1237, do výlučného vlastníctva Veronike Malej, v Bratislave,  za kúpnu cenu 355,00 eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 35 855,00 eur,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcou v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že žiadateľka dlhodobo užíva rodinný dom so súpis. č. 53, vrátane pozemku parc. č. 105/1, na ktorom stojí uvedený dom, a priľahlých pozemkov parc. č. 105/2 a parc. č. 105/3, k. ú. Jarovce. V danom prípade ide o majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku dlhodobo užívaného výlučne žiadateľkou, pričom majetkovoprávne usporiadanie sa dotýka pozemku v rozlohe do 400 m², ktoré zabezpečí zosúladenie skutkového a právneho stavu užívania pozemku, s cieľom zlepšenia prístupu a rozšírenia záhrady.