Uznesenie 368/2023

Návrh na zmenu stanov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
návrh na zmenu stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu.