BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1406/2022

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na pozemku v Bratislave v k. ú. Rača, parc. č. 5499, lokalita Pri vinohradoch

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 7/8 k celku na pozemku registra „E“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 5499 – záhrada vo výmere 1 221 m², vedenom na LV č. 3996, vo vlastníctve Mgr. Evy Miklánkovej, Bratislava, za kúpnu cenu celkove 78 000,00 eur.