BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1405/2022

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Cintorínska ulica 24, vo vlastníctve spoločnosti Bistro St. Germain s. r. o.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 3/5 k celku na pozemku registra „C“ KN parc. č. 8745 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 409 m² a na stavbe súpis. č. 2369 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 8745 v k. ú. Staré Mesto, vedenom na LV č. 4446, za kúpnu cenu celkove 696 000,00 eur, vo vlastníctve spoločnosti Bistro St. Germain s. r. o., so sídlom Rajská 7, Bratislava, IČO 45545642.