BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1385/2022

Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2021

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
správu o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2021.