BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1409/2022

Návrh na zastavenie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 13 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. konštatuje,
že na základe posúdenia podnetu a prešetrenia veci komisiou na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy aj s prihliadnutím na doterajšiu rozhodovaciu činnosť Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií v podobných prípadoch sa nepreukázalo, že verejný funkcionár Ing. arch. Matúš Vallo porušil čl. 4 ods. 1 alebo ods. 2 písm. f) ústavného zákona.
B. zastavuje konanie
​podľa čl. 9 ods. 13 ústavného zákona voči Ing. arch. Matúšovi Vallovi, primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sa začalo na jeho podnet zo dňa 31. 12. 2019, čo konštatovalo aj mestské zastupiteľstvo schválením uznesenia č. 404/2020 zo dňa 27. 2. 2020 o začatí konania.
C. schvaľuje
​uznesenie podľa čl. 9 ods. 13 ústavného zákona, ktoré je uvedené v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu.
D. poverujepredsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
aby doručil toto uznesenie verejnému funkcionárovi uvedenému v časti B tohto uznesenia spolu s jeho prílohou.
E. žiadariaditeľa Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
​aby poskytol súčinnosť predsedovi komisie na ochranu verejného záujmu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri plnení úlohy uvedenej v časti D tohto uznesenia.