BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1403/2022

Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestskej príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislava

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
výpožičku dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v počte 63 ks pre mestskú príspevkovú organizáciu Komunálny podnik Bratislavy, Technická 6, 821 04 Bratislava, s cieľom plniť úlohy vyplývajúce zo zriaďovateľskej listiny, na dobu 12 mesiacov. Celková suma obstarávacej hodnoty dlhodobého hnuteľného majetku je 3 089 751,20 eur. Súpis predmetného majetku je prílohou č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia,
 
s podmienkou:
 
Zmluva o výpožičke bude vypožičiavateľom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak toto uznesenie stratí platnosť. V prípade, že zmluva o výpožičke nebude vypožičiavateľom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.