BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1380/2022

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č. 1 ​– Tabuľkový prehľad pohľadávok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie z účtovnej evidencie, ktorá je súčasťou tohto uznesenia.