BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1394/2022

Aktualizácia územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy – informácia o obstaraní územnoplánovacieho podkladu

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
1. aktualizáciu územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy, čistopis, máj 2022,
2. informáciu o obstaraní tohto územnoplánovacieho podkladu ako podkladu pre tvorbu a aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie, pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a pre potreby usmerňovania investičných činností na území mesta Bratislavy.