BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1398/2022

Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova pri kríži z účtovnej evidencie Domova pri kríži

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie Domova pri kríži.