BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1408/2022

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Vajanského nábrežie, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zverenie pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto parc. č. 21346 – ostatné plochy vo výmere 3 622 m², LV č. 1656, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, IČO 00603147, na správu, údržbu, realizáciu hrobu Neznámeho vojaka ako protokolárneho miesta Slovenskej republiky a revitalizáciu daného územia,

s podmienkami:

1. Nedôjde k predaju nehnuteľnosti zo strany mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v prospech tretích osôb.
2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Staré Mesto prestane nehnuteľnosť užívať na uvedený účel, je povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave.
3. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto na seba preberá záväzok, že bude hrob Neznámeho vojaka ako protokolárne miesto Slovenskej republiky a iné stavebné, rekonštrukčné práce, technické zhodnotenia predmetu zverenia realizovať z vlastných finančných zdrojov alebo prostredníctvom financií poskytnutých zo strany vlády Slovenskej republiky.
4. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto podpísaný do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak toto uznesenie stratí platnosť.