BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1389/2022

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Nivy, Nové Mesto, pod kontajnerovými stojiskami

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemkov v Bratislave na vybudovanie, rekonštrukciu a užívanie kontajnerových stojísk, na dobu neurčitú, za nájomné 1,00 euro/rok za celý predmet nájmu:

1. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 2244/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 25 m², zapísaného na LV č. 1748, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Beňadická 13 a 15, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov Beňadická 13, 15 so sídlom Beňadická 15 v Bratislave, IČO 30786185,

2. pozemok registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 164/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 16 m², a časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 164/1 – ostatné plochy, zapísaných na LV č. 1748, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Furdekova 8, v zastúpení Anevil s. r. o., so sídlom Mraziarenská 25 v Bratislave, IČO 35803843,

3. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 11020/1 – ostatná plocha vo výmere 6 m², a časť pozemku registra „C“ KN parc. č.  21943 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 12 m² v k. ú. Nivy, zapísaných na LV č. 797, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Bajzova 12, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „BAJZOVA 12“, Bajzova 234/12, Bratislava, IČO 31799973,

4. časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 11020/1 – ostatná plocha vo výmere 6 m² a časť pozemku registra „C“ KN parc. č.  21943 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 12 m², v k. ú. Nivy, zapísaných na LV č. 797, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Bajzova 14, v zastúpení BYTOSERVIS spol. s  r.o., Bachova 7, Bratislava, IČO 30775817,

5. časť pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11739/1 – ostatné plochy vo výmere 30 m², zapísaného na LV č. 5567, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Československých parašutistov č. 13, 15, 17, 19, v zastúpení NOVBYT, s.r.o., so sídlom Hálková 11 v Bratislave, IČO 31369332, a pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Československých parašutistov č. 21, v zastúpení Bytové družstvo Bratislava III so sídlom Kominárska 6 v Bratislave, IČO 00169633,

s podmienkou:

Nájomné zmluvy budú nájomcami podpísané do 120 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek nájomná zmluva podľa jednotlivých bodov uznesenia v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti stratí platnosť.

Nájom pozemkov uvedený v návrhu uznesenia je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko iný spôsob prenájmu vzhľadom na špecifikácie, ktoré charakterizujú nájom pozemkov pod kontajnerovými stojiskami, by nebol účelný.