BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1388/2022

Návrh na schválenie zámeny ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave s Bratislavským samosprávnym krajom, so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu nehnuteľností medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, so sídlom Primaciálne nám. 1 v Bratislave, IČO 00603481, a Bratislavským samosprávnym krajom so sídlom Sabinovská 16 v Bratislave, IČO 36063606, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to pozemky registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves,
- parc. č. 355 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 967 m², vytvorený GP č. 146/2022 z častí pozemkov registra „E“ KN, k. ú. Karlova Ves, zapísaných na LV č. 4971,
- parc. č. 3390/1 – orná pôda vo výmere 1 930 m²,
- parc. č. 3391/1 – záhrada vo  výmere 1 580 m²,
- parc. č. 3394/1 – záhrada vo  výmere 1 537 m²,
- parc. č.3395/1 – záhrada vo  výmere 2 161 m²,
- parc. č. 3398/1 – vinica vo  výmere 1 953 m², definovaných v GP ako diely č. 6, č. 10, č. 14, č. 17 a č. 20,

- parc. č. 356 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 180 m², vytvorený GP č. 146/2022 z častí pozemkov registra „E“ KN, k. ú. Karlova Ves, zapísaných na LV č. 4971,
- parc. č. 3382 – vinica vo  výmere 1 493 m²,
- parc. č. 3383 – vinica vo výmere 1 572 m²,
- parc. č.3385 – záhrada vo výmere 224 m²,
- parc. č. 3386 – vinica vo  výmere 1 773 m²,
- parc. č. 3387/2 – vinica vo  výmere 1 773 m²
- parc. č. 3390/1 – orná pôda vo výmere 1 930 m²,
- parc. č. 3390/2 – orná pôda vo výmere 2 224 m²,
- parc. č. 3391/1 – záhrada vo  výmere 1 580 m²,
- parc. č. 3394/1 – záhrada vo  výmere1 537 m²,
- parc. č. 3395/1 – záhrada vo  výmere 2 161 m²,
- parc. č. 3398/1 – vinica vo  výmere 1 953 m²,
- parc. č. 3399 – záhrada vo  výmere 862 m², definovaných v GP ako diely č. 1 až č. 5, č. 7, č. 9, č. 11 až č. 13, č. 15, č. 16, č. 18, č. 19, č. 21 a č. 22,

- parc. č. 357/7 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5 m², vytvorený GP č. 146/2022 z pozemku registra „E“ KN, k. ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 4971 parc. č. 3390/1 – orná pôda vo výmere 1 930 m², diel č. 8,
v hodnote 283,82 eur/m², t. z. celkove v hodnote 1 178 420,64 eur podľa znaleckého posudku č. 178/2022,
 
pozemky registra „E“ KN v k. ú. Karlova Ves, zapísané na LV č. 4971,
- parc. č. 20437 – záhrada vo výmere 625 m²,
- parc. č. 20436 – záhrada vo výmere 325 m²,
- parc. č. 20435 – záhrada vo výmere 174 m²,
- parc. č. 3297/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 35 m²,
- parc. č. 3297/5 – záhrada vo výmere 23 m²,
- parc. č. 3297/3 – záhrada vo výmere 180 m²,
- parc. č. 3292 – záhrada vo výmere 98 m²,
a pozemok registra „E“ KN v k. ú. Karlova Ves, zapísaný na LV č. 4973, parc. č. 194 – záhrada vo výmere 189 m²,
v hodnote 282,32 eur/m², t. z. celkove v hodnote 465 545,68 eur podľa ZP č. 181/2022,
 
za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, a to pozemky registra „C“ KN v k. ú. Trnávka,
- parc. č. 17007/27 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 1 259 m²,
- parc. č. 17007/28 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 239 m²,
- parc. č. 17007/29 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 991 m² v hodnote 156,15 eur/m², t. z. celkove v hodnote 1 013 257,35 eur,
a stavby súpis. č. 3972 vybudované na pozemkoch parc. č. 17007/27 a parc. č. 17007/28, vrátane vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky k stavbám, zapísané LV č. 2863, v hodnote 619 847,59 eur, t. z. nehnuteľnosti celkove v hodnote 1 633 104,94 eur podľa ZP č. 129/2022,

s podmienkami:

1. Zámenná zmluva bude Bratislavským samosprávnym krajom podpísaná do 180 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude Bratislavským samosprávnym krajom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Bratislavský samosprávny kraj uhradí finančný rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľnosti v sume 1 915,88 eur hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave naraz do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zámennej zmluvy. V tomto finančnom rozdiele je započítaný aj finančný záväzok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy voči Bratislavskému samosprávnemu kraju v sume 8 945,50 eur vyplývajúci z podmienky uvedenej v uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 730/2021 zo dňa 18. 02. 2021.
 
Zámena sa uskutočňuje ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že zámenou príde k majetkovoprávnemu usporiadaniu vzťahu k pozemkom v k. ú. Karlova Ves nachádzajúcim sa pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa, sanatória na Donnerovej ulici a okolo tejto stavby a pod stavbou polikliniky v Líščom údolí. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava získa pozemky a stavby v areáli na Galvaniho ulici v k. ú. Trnávka, čím dôjde k zjednoteniu vlastníckeho práva k pozemkom v danom areáli.