BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a zámeny nehnuteľností v Bratislave so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu nehnuteľností medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO 00603481, a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, Bratislava, IČO 00164381, ktorej predmetom budú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a to:

pozemky registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, LV č. 5148:
- parc. č. 2781 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 981 m²,
- parc. č. 2792/31 – ostatná plocha vo výmere 5 320 m²,
- parc. č. 2792/40 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 394 m²,
- parc. č. 2792/41 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 120 m²,
- parc. č. 2792/42 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 366 m²,
- parc. č. 2792/43 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 146 m²,
- parc. č. 2792/44 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 55 m²,
- parc. č. 2792/47 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 339 m²,
- parc. č. 2792/69 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 57m²,
- parc. č. 2792/71 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m²,

stavby:
- hlavnej budovy so súpis. č. 6763 nachádzajúcej sa na parc. č. 2781, ktorej súčasťou je aj bufet, umyváreň a sklad,
- prevádzkovej budovy so súpis. č. 6764 nachádzajúcej sa na parc. č. 2792/47,
- prevádzkovej budovy so súpis. č. 6765 nachádzajúcej sa na parc. č. 2792/49,
- skleníka so súpis. č. 6764 nachádzajúceho sa na parc. č. 2792/43,
- skleníka so súpis. č. 6764 nachádzajúceho sa na parc. č. 2792/44,
- skleníka so súpis. č. 6764 nachádzajúceho sa na parc. č. 2792/45,
- murovanej šatne so súpis. č. 6771 nachádzajúcej sa na parc. č. 2792/41,
- plaveckého bazéna, bez súpisného čísla, nachádzajúceho sa na parc č. 2792/40,
- amfiteátra, bez súpisného čísla, nachádzajúceho sa na parc č. 2792/42, ku ktorému patrí aj spevnená plocha (javisko) a vonkajšie betónové schody,
- domu so súpis. č. 3547 nachádzajúceho sa na parc č. 2793,
- hospodárskeho skladu so súpis. č. 6766 nachádzajúceho sa na parc. č. 2792/53,
- murovaného chlieva so súpis. č. 6767 nachádzajúceho sa na parc. č. 2792/50,
- murovaného chlieva so súpis. č. 6768 nachádzajúceho sa na parc. č. 2792/51,
- murovaného chlieva so súpis. č. 6769 nachádzajúceho sa na parc. č. 2792/52,
- oceľového koterca pri murovanom chlieve so súpis. č. 6768,
- drevenej kôlne nachádzajúcej sa na parc. č. 2804/3,
- koterca nachádzajúcej sa na parc. č. 2804/3 a 2804/1,
príslušenstvo areálu, ktoré tvorí v zmysle znaleckého posudku č. 4/2022 vypracovaného Ing. Oliverom Majdúchom dňa 15. 05. 2022:
pouličný plot 1, pouličný plot 2, plot areálový, prípojky vody: DN 25, DN 40, DN 50, DN 80, prípojky kanalizácie: DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, prípojky plynu: DN 100, DN 80, DN 50, tri elektrické prípojky, rozvody a svietidlá vonkajšieho osvetlenia, spevnené plochy: kamenné, zámková dlažba, spodná a vrchná stavba asfaltových spevnených plôch, betónová dlažba, oporné múry kamenné, vnútroareálové, oporný múr pod plotom uličným 2, oporný múr pri šatniach, vonkajšie schody: betónové, kamenné pred budovou, kamenné nástupné, betónová dlažba,

spolu v hodnote 7 151 791,90 eur podľa znaleckého posudku,

za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to:

pozemky registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, LV č. 1748:

- parc. č. 967 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 947 m² na Hrobákovej 11,
- parc. č. 968/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 400 m², bez založeného listu vlastníctva, vytvorený GP č. 561/2022 z pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 968 – zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere 17 202 m², LV č. 1748, na Hrobákovej 11,
- parc. č. 4666 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 832 m² na Černyševského 27,
- parc. č. 4667 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 198 m² na Černyševského 27,
- parc. č. 3397 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 688 m² na Ševčenkovej 11,
- parc. č. 3398 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 336 m² na Ševčenkovej 11,
- parc. č. 3399 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 814 m² na Ševčenkovej 11,
- parc. č. 3400 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 677 m² na Ševčenkovej 11,

spolu v hodnote 7 151 549,96 eur podľa znaleckých posudkov,

s podmienkami:

1.1 Zámenná zmluva bude Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zámenná zmluva nebude Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2.1 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava uhradí finančný rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľnosti cca 241,94 eur Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky naraz do 60 dní od podpísania zámennej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Zámena sa uskutočňuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu, že zámenou príde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov a stavieb, resp. areálov vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zosúladeniu užívacieho stavu so stavom právnym, čo umožní efektívnejšiu a hospodárnejšiu starostlivosť o nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky;

2. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 968/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 13 626 m², bez založeného listu vlastníctva, ktorý bol vytvorený GP č. 561/2022 z pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 968 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 17 202 m², zapísaný na LV č. 1748, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, Bratislava, IČO 00164381, s cieľom majetkovoprávne usporiadať pozemky v areáli Obchodnej akadémie Imricha Karvaša, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy za nájomné:

1,00 euro/rok za celý predmet nájmu,

s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí v tejto časti platnosť.
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 968/1 vo výmere 13 626 m², ktorý bol vytvorený GP č. 561/2022 z pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc  č. 968 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 17 202 m², spočíva v tom, že predmetom navrhovanej zámeny je iba časť pozemku parc. č. 968, a to parc. č. 968/2 vo výmere 3 400 m². Pre zosúladenie právneho a faktického stavu je potrebné majetkovoprávne usporiadať vzťah aj k zvyšnej časti oploteného pozemku parc. č. 968 vo výmere 13 626 m², a to formou uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku.